svenska länkar

Institutet för språk och folkminnen

Dialekt-, ortnamns- och folkminnesarkivet i Göteborg (DAG)
DAGs huvudsakliga uppgift är att samla in, bevara, vetenskapligt bearbeta och ge ut material om dialekter, namn och folkminnen som t.ex. folkliga traditioner, visor, seder och bruk. DAG är remissinstans i ärenden som gäller ortnamn i Göteborgs och Bohus län.

Dialekt- och ortnamnsarkivet i Lund (DAL)
DAL samlar in, bevarar, bearbetar, tillhandahåller och ger ut material om ortnamnen i Skåne och om dialekterna i Skåne, Halland, Småland och Blekinge samt på Öland. DAL är remissinstans i ärenden som gäller skånska ortnamn.

Namnarkivet i Uppsala
Arbetar bl.a. med projekten Sveriges medeltida personnamn (SMP) och Sveriges ortnamn (SO).

Digitala material:

Sveriges medeltida personnamn

Ortnamnsregistret

Skånsk ortnamnsdatabas

Lexikon över urnordiska personnamn

Lantmäteriet
Fastställer ortnamn i fastighetsregistret, kartor och databaser, ger råd och stöd till myndigheter och privatpersoner, förvaltar och utvecklar Ortnamnsregistret och är remissinstans vid regeringens och andra myndigheters namnbeslut.

Namnvårdsgruppen
Ett rådgivande organ när det gäller frågor som rör svensk namnvård i allmänhet och geografiska namn i synnerhet.