Anvisningar för redaktörer av NORNA-rapporter

Anvisningar godkända av NORNA-kommittén och NORNA-förlaget den 21 oktober 2015
Obs att informationen nedan är delvis föråldrad (anvisningar under uppdatering, januari 2019), redaktörer bör kontakta förlagsansvarig för aktuella anvisningar!

Publicering av NORNA-rapporter
Ett symposium som anordnas i NORNA:s regi ska i regel åtföljas av en rapport i serien NORNA-rapporter i tryckt och/eller digital form. Elektronisk publicering ska i första hand ske på NORNA:s hemsidor. Arrangörerna av symposiet ska skaffa finansiering för publicering. Artiklarna i en rapport ska bedömas och godkännas av anonyma fackgranskare utanför redaktionen, och detta ska framgå på rapportens kolofonsida. Som redaktörer rekommenderas ni använda särskilt refereeformulär för bedömningen. Som redaktörer har ni rätt att refusera bidrag. Författare som skriver på ett annat språk än sitt modersmål ska låta språkgranska sin text innan de sänder in den till redaktionen. I undantagsfall kan också redaktionen söka finansiering för språkgranskning. Artiklarna ska ha en språkgranskad sammanfattning på engelska eller tyska. Denna publiceras också på NORNA:s hemsida, vilket ni som redaktörer ska informera skribenterna om. Rapportens angivna utgivningsår ska överensstämma med det verkliga tryckåret. De enskilda författarnas eventuella institutionstillhörighet ska framgå av texten.

Format
Formatet bestäms i samråd mellan redaktörerna och förlaget. Hittills har rapporterna i regel haft formatet S3 och A5.

Upplaga, prissättning
Upplagan bestäms i samråd mellan redaktörerna och förlaget, men bör inte överstiga 300 exemplar, om det inte handlar om en publikation som kan förväntas sälja speciellt bra. Priset sätts i samråd mellan redaktörerna och NORNA-förlaget.

Omslag, titelblad och innehållsförteckning
Sänd ett förslag till omslag, titelblad och innehållsförteckning till förlaget (e-post: forlaget@norna.org) innan ni lämnar in manuskriptet till tryckeri/sätteri eller publicerar det på nätet. Titelbladet bör vara uppställt som övriga rapporters (se t.ex. NORNA-rapporter nr 80 och 84). Förlaget läser manuskriptet till omslag etc. och förser det med ISBN-nummer och ev. URN-nummer. (ISSN-numret är alltid detsamma för serien.) Ett allmänt abstract med nyckelord på engelska ska finnas på titelbladets baksida. Abstraktet kan gärna även publiceras på NORNA:s hemsida. Korrektur på omslag, titelblad och innehållsförteckning läses också av förlaget. På bakpärmen ska NORNA-sekretariatets, NORNA-förlagets och distributörens adresser anges, liksom ISSN-nummer, ISBN-nummer och ev. URN-nummer. De tidigare NORNA-publikationerna ska stå uppräknade i slutet av bokens inlaga. En uppdaterad förteckning finns hos NORNA-förlaget.

Reklamblad
Gör ett reklamblad och sänd det till alla namnforskare via kommittémedlemmarna i NORNA. Sänd även reklambladet till distributören Swedish Science Press (se nedan).

Distribution
Sänd upplagan till NORNA-förlaget, c/o Katharina Leibring, Institutet för språk och folkminnen, von Kraemers allé 19, 752 37 Uppsala. Som arrangör/utgivare kan ni behålla en liten upplaga för direktförsäljning. Författarna liksom redaktörerna samt medlemmar i NORNA-kommittén och sekreteraren ska ha ett friexemplar vardera. Dessa kan distribueras från Uppsala men företrädesvis direkt från utgivaren eller tryckeriet. Redaktörerna bör budgetera för transport av upplagan (som ska säljas och blir recensionsex.) till Uppsala. Observera att icke-EU-länder måste räkna med en kostnad för moms när upplagan sänds till Sverige. Om finansieringen av rapporten kräver att den publiceras i en annan skriftserie, ska den också ha ett nummer som NORNA-rapport. Försök i så fall få en del av upplagan överförd till NORNA. NORNA-rapporterna (inkl. recensionsexemplar) distribueras av Swedish Science Press, Box 118, SE-751 04 UPPSALA, tel. 018-36 55 66, fax 018-36 52 77 (info@ssp.nu)