Nämnda ting men glömda

Undertitel: 
Ortnamn, landskap och rättsutövning
Information: 

Ola Svenssons avhandling har ett tvärvetenskapligt perspektiv och behandlar skånska namn som relaterar till rättsutövningsplatser och rättsdistrikt. Syftet med undersökningen har varit dels att samla in, avgränsa och beskriva dessa ortnamn, dels att beskriva de platser som namnen avser och deras relation till de rättskretsar där de ingår. Namnmaterialet består av omkring 1000 rättplatsrelaterande namn, som i många fall innehåller ord som ting, galge och stegel. Boken innehåller även en diskussion om de skånska häradsnamnen och deras bakgrund.

 

Tillgänglig på: http://lnu.diva-portal.org/smash/get/diva2:858241/FULLTEXT06.pdf

Publiceringsår: 
2015
I bildens mitt, längst ner i dalen ligger Tingsstad, ett markstycke vid en gammal valvbro. Den pastorala idyllen lockar lätt betraktaren in i en falsk föreställning om att inte så mycket har hänt här sedan ting hölls under medeltiden eller tidigare. Foto: Ola Svensson 2012.